Rådgivning BIM & VDC

Anlita oss som rådgivare inför en teknisk investering, metodutveckling eller förändring i verksamheten. Vi adderar specialist kompetenser och erfarenheter i ert beslutsunderlag gällande BIM, VDC samt eFastighet™.

För aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen innebär BIM och VDC i praktiken att en förändringsprocess behöver genomföras. Antingen ska teknik implementeras som stödjer en redan existerande arbetsmetodik, eller så ska arbetsmetodiken förändras för att stödja en viss teknik. Eller en kombination av båda två.

Oberoende av vilka strategiska målsättningar som ni vill uppnå med hjälp av BIM har vi värden att addera i era beslut. Ett felaktigt beslut kan medföra negativa konsekvenser i både tid och pengar. Att ändra en påbörjad implementering kan även medföra en motivations sänkning i er organisation.

Ta gärna kontakt med oss ifall ni står inför ett större beslut. Vi delar gärna med oss av vår samlade kompetens och erfarenhet i era kommande beslut.

BIM-strategi

Övergripande strategi

Att formulera en övergripande BIM-strategi kräver bredd både i kompetens och erfarenhet. För byggentreprenörer och fastighetsförvaltare påverkar BIM samtliga beståndsdelar i verksamheten.

Konsultverksamheter påverkas i mindre omfattning av BIM. Kompetensen och metodiken blir istället avgörande och nya affärsmodeller behöver tas fram för att bibehålla konkurrenskraft i en allt mer globaliserad marknad.

I arbetet med framtagandet av en BIM-strategi tillhandahåller vi bred teknisk expertis av olika BIM-tekniker samt erfarenhet från materialindustrin till ICT i kommersiella fastigheter. Detta gör att vi kan addera värden samt tillföra kompetens så att er strategi blir framgångsrik och kostnadseffektiv.

Strategi i projektet

Att tydligt definiera en BIM-strategi är ett viktigt instrument för att kostnadseffektivt uppnå ett resultat i form av besparing inom ett eller flera områden under projekts genomförande. Projektets förutsättningar i form av motiv, kompetens och engagemang i projektet teamet är viktigt att fånga upp och förstå.

Genom vår kompetens och erfarenhet av BIM och VDC i projektteam adderar vi värden i ert beslut kring BIM-strategi i projektet. Det är viktigt att den strategiska målsättningen också kan uppnås i exempelvis projekteringen och modell framtagandet av BIM-modellen. Vi adderar även metodik och struktur som ger er förutsättningar för att på det mest kostnadseffektiva sättet uppfylla satt strategi i taktiska och praktiska åtgärder. Vi bistår er även med att formulera projektet BIM-strategi i form av en BIM-specifikation (BIM-manual) till projekterande konsulter.

BIM-projektering

Att leda en projektering i både system- och bygghandling ställer höga krav på ledarskap, byggteknisk kompetens, förståelse för BIM-teknik samt kravspecifikationer mm. Att ha en god metodik är viktigt för att effektivt koordinera och kommunicera vägledande besked samt beslut till projekterande konsulter. Många anser att det är viktigt med produktions erfarenhet för att resultatet i form av bygghandlingar, detaljer och beskrivningar ska nå en fullgod kvalitet.

Vi vet genom våra kunder att det finns ett behov av kompetens inom detta område. Därför erbjuder vi våra kunder möjligheten att ta en av våra externa projekteringsledare med BIM kompetens som dessutom direkt kan utgår ifrån vår struktur, metodik och teknik för att just er projektering ska nå ställda krav enligt överenskommen budget och tid.

BIM-samordning

För alla parter som arbetar med BIM är samordning under projekteringen avgörande för att uppnå informationskvalitet och kompabilitet med olika mjukvaror och databastekniker. För detta krävs metodik, struktur, kommunikation samt ledarskap. Cembro har erfarenhet från komplexa projekt med högt ställda funktions- och leveranskrav på BIM. Vi har utifrån denna erfarenhet byggt upp en plattform just för BIM-samordning. Genom detta kan vi ta en aktiv roll gällande projekteringen av BIM-modeller med VDC-baserat upplägg. Detta för att säkerhetsställa att arbetet genomförs på ett kostnadseffektivt sätt genom projekterings olika faser eller detaljnivåer.

Vi har även en struktur för att stödja beställaren med krav och samt formulering i form av BIM-specifikationer. När väl de övergripande funktionskraven är formulerade adderar vi dessutom värden till kravbilden som kan uppnås utan någon större påverkan i tid eller kostnad. Detta gör vi naturligt för alla våra beställare som ett mervärde. Resultatet blir BIM-modeller med flera möjliga och kompatibla funktioner som ökar informationsvärdet. Ifall BIM-modellerna kan användas till en rad olika ändamål samt att resultaten får ett högre värde i form av tillförlitlighet optimerar vi projekteringskostnaden på detta vis genom ett påvisat värde på resultatet.

Att annat viktigt perspektiv i projekteringen är konsulterna. Att tydlig kommunikation av vad som ska levereras och till vilket syfte är en av våra styrkor. I detta är vår plattform viktig och möjliggör en hög detaljerad kravformulering på specifika 3D-objekt/element. Vi förstår projektörens arbete samt komplexiteten i att skapa vissa geometrier. Genom vår breda kompetens av olika BIM-verktyg stöttar vi även konsulterna hjälper vi till att diskutera komplexa modelleringar. Vi vet att önskat resultat kan uppnås med flera olika tillvägagångsätt. För oss i rollen som BIM-samordnare är det resultatet som är det avgörande och vi vid flertal tillfällen tillsammans med konsulter hittat smarta och väl fungerande lösningar på uppkomna problem.

Det vi slutligen adderar som värde genom vår eget projektverktyg är en agil metodik och enkla kommunikationsvägar. Tidsåtgången för arbetet med framtagandet av det projekterade underlaget kan inte påverkas. Vi kan däremot addera värden för att minimera dubbelarbetande, tid för att vänta på besked/beslut, resor mm. Genom detta ökar vi effektiviteten i BIM-projekteringen. Besparingen som detta medför kan istället läggas på kvalitetssäkring och egenkontroller.

BIM-specifikation

En strukturerad BIM-specifikation är grunden i all väl fungerande BIM-projektering. Vissa kallar BIM-specifikationen för BIM-manual men för oss upprättas alltid en specifikation av vad som ska levereras, när och till vilket syfte. Där av benämningen BIM-specifikation.

Vi upprättar BIM-specifikationer för företag, verksamheter och kommuner för att stödja en redan beslutad BIM-strategi i praktiken samt i alla tekniska miljöer.

I projekt anpassar vi istället er redan existerande BIM-specifikation till projektets uppsatta målsättning, förutsättningar samt resultat.  

Vår struktur och uppbyggnad av vår egna standardiserade BIM-specifikation är framtagen från genomförda projekt. Genom dessa vet vi vad som fungerar bra samt hur den bäst byggs upp för att vara tydlig och informativ även efter revideringar. Detta gör att förändringar som sker under projekteringen enkelt kan fångas upp av berörda parter så att detta snabbt kan åtgärdas.

Leveranskontroll

Om ni har behov att anlita en kompetent extern resurs för att verifiera att leverans av BIM-modeller uppfyller ställda krav har ni möjligheten att anlita oss. Vi utgår från ställda krav i projektet och stämmer av både data och geometrier. Efter genomförd granskning översänder vi en rapport där det framgår ifall det finns brister och hur omfattande dessa är med utgångspunkt från kravbilden. Vi granskar även informationen i både kvalité och struktur.