Planering under tidspress (PUT) är en planeringsmetod för både ledning och arbetslag

VILL DU ÖKA DIN FÖRMÅGA ATT PLANERA SAMT FATTA BESLUT I STRESSADE SITUATIONER?

Vi erbjuder nu en unik kurs där vi kopplar samman metodik från försvarsmakten med er verksamhet. Kursen gör dig bättre rustad för att ta dig an dessa utmaningar och möjligheter, så att du kan planera, leda och fatta beslut på ett bättre sätt.

Kursen Planering under tidspress (PUT) är utvecklad av Försvaret. PUT syftar till att göra dig bättre rustad för att ta dig an utmaningar som innehåller tidspress så att du kan planera, leda och fatta beslut på ett bättre sätt.

Kursledaren har omfattande erfarenhet av Försvaret inklusive utlandstjänster i Afghanistan och Kosovo samt internationellt arbete i Bryssel med EU:s krishanteringskapaciteter och koordinering av personal och organisationer i högriskmiljöer. Kursledaren har även flera påbyggnadsutbildningar inom ledarskap, riskanalys, krishantering och grupputveckling.

PUT-modellen

Att lösa det tilldelade uppdraget är en mycket komplicerad process som tenderar att bli mer komplicerad allteftersom informationsmängden och antalet komponenter som skall samordnas ökar. Vilka antaganden avseende kriterier för beslutskvalitet kan då göras? Nedan redogörs kortfattat för de sex kvalitetskriterier som subjektivt bedömts vara de viktigaste att ta hänsyn till när olika preskriptiva beslutsmetoder skall jämföras, dessa sex kriterier är;

 • Tidsåtgång för att fatta beslut
 • Tydlighet i målbildsformulering
 • Upplevelse av trovärdighet, genomförbarhet och nödvändighet
 • Grad av originalitet i beslutet
 • Grad av systemsamordning
 • Grad av erfarenhetsutnyttjande

PUT-modellen är i första hand avsedd för militära förband med god planeringskapacitet. Men genom detta kurs omformad för civila organisationer och företag. Modellen är principiellt användbar på alla nivåer även om komplexitetsgraden där ofta är lägre. Utgångspunkten är att en god normativ modell kan “skola tänkandet” och höja beslutskvaliteten. Modellen tar hänsyn till att en bedömandeprocess med instinktiva inslag inte kan vara helt linjär. Det innebär att modellen medger/förutsätter loopar och hopp mellan olika steg.

För att motverka tidiga låsningar och snävt tänkande hos pressade beslutsfattare har det dock ansetts nödvändigt att låta modellen ”skola tänkandet”. Det innebär att modellen innehåller vissa processer och direktiv som är till för att hjälpa beslutsfattaren att inte låsa sig för tidigt och att ”öppna sig” för alternativa lösningar.

Modellen försöker också stimulera beslutsfattaren till medveten reflektion över tidigare egna erfarenheter och tillvarata tidigare generella operativa erfarenheter. Beslutsprocessen skall ses som en helhet men varje steg följer logiskt på det andra som i en kedja, såtillvida är processen linjär.

Delprocesserna i sig kan dock kräva underlag från flera av de tidigare delprocesserna och en enskild delprocess kan innehålla moment som också ingår i senare delprocesser. Sådana hopp framåt i modellen skall dock inte ses så att arbetet i den senare liggande processen påbörjas i samband med ett sådant framåthopp, eftersom ett sådant tillvägagångssätt riskerar att låsa tanken i förtid. Loopar bakåt kan och bör dock göras vid behov för att justera ett tidigare processresultat eller för att se en tidigare process ur ett annat perspektiv.

Dela

Senaste nyheter och artiklar

[mpr_display days=160 showsiteinfo=no items=5 showsiteinfo=no disableheading=yes words=no showdivider=no showempty=no excludesites=4, 7, 10]

VILL DU ÖKA DIN FÖRMÅGA ATT PLANERA SAMT FATTA BESLUT I STRESSADE SITUATIONER?

Vi erbjuder nu en unik kurs där vi kopplar samman metodik från försvarsmakten med er verksamhet. Kursen gör dig bättre rustad för att ta dig an dessa utmaningar och möjligheter, så att du kan planera, leda och fatta beslut på ett bättre sätt.

Kursen Planering under tidspress (PUT) är utvecklad av Försvaret. PUT syftar till att göra dig bättre rustad för att ta dig an utmaningar som innehåller tidspress så att du kan planera, leda och fatta beslut på ett bättre sätt.

Kursledaren har omfattande erfarenhet av Försvaret inklusive utlandstjänster i Afghanistan och Kosovo samt internationellt arbete i Bryssel med EU:s krishanteringskapaciteter och koordinering av personal och organisationer i högriskmiljöer. Kursledaren har även flera påbyggnadsutbildningar inom ledarskap, riskanalys, krishantering och grupputveckling.

PUT-modellen

Att lösa det tilldelade uppdraget är en mycket komplicerad process som tenderar att bli mer komplicerad allteftersom informationsmängden och antalet komponenter som skall samordnas ökar. Vilka antaganden avseende kriterier för beslutskvalitet kan då göras? Nedan redogörs kortfattat för de sex kvalitetskriterier som subjektivt bedömts vara de viktigaste att ta hänsyn till när olika preskriptiva beslutsmetoder skall jämföras, dessa sex kriterier är;

 • Tidsåtgång för att fatta beslut
 • Tydlighet i målbildsformulering
 • Upplevelse av trovärdighet, genomförbarhet och nödvändighet
 • Grad av originalitet i beslutet
 • Grad av systemsamordning
 • Grad av erfarenhetsutnyttjande

PUT-modellen är i första hand avsedd för militära förband med god planeringskapacitet. Men genom detta kurs omformad för civila organisationer och företag. Modellen är principiellt användbar på alla nivåer även om komplexitetsgraden där ofta är lägre. Utgångspunkten är att en god normativ modell kan “skola tänkandet” och höja beslutskvaliteten. Modellen tar hänsyn till att en bedömandeprocess med instinktiva inslag inte kan vara helt linjär. Det innebär att modellen medger/förutsätter loopar och hopp mellan olika steg.

För att motverka tidiga låsningar och snävt tänkande hos pressade beslutsfattare har det dock ansetts nödvändigt att låta modellen ”skola tänkandet”. Det innebär att modellen innehåller vissa processer och direktiv som är till för att hjälpa beslutsfattaren att inte låsa sig för tidigt och att ”öppna sig” för alternativa lösningar.

Modellen försöker också stimulera beslutsfattaren till medveten reflektion över tidigare egna erfarenheter och tillvarata tidigare generella operativa erfarenheter. Beslutsprocessen skall ses som en helhet men varje steg följer logiskt på det andra som i en kedja, såtillvida är processen linjär.

Delprocesserna i sig kan dock kräva underlag från flera av de tidigare delprocesserna och en enskild delprocess kan innehålla moment som också ingår i senare delprocesser. Sådana hopp framåt i modellen skall dock inte ses så att arbetet i den senare liggande processen påbörjas i samband med ett sådant framåthopp, eftersom ett sådant tillvägagångssätt riskerar att låsa tanken i förtid. Loopar bakåt kan och bör dock göras vid behov för att justera ett tidigare processresultat eller för att se en tidigare process ur ett annat perspektiv.

Kursens olika delar

PUT-modellen innehåller tre separata huvudmoment. Momenten syftar till att ge svar på var sin huvudfråga;

 •  Vad måste uppnås?
 •  Hur kan detta uppnås?
 •  Hur skall detta uppnås?

Varje huvudmoment innehåller sen delmoment. Momenten skall tas i angiven ordning eftersom detta bedöms öka möjligheterna till originella lösningar.

Allmän kursinformation

Plats:  Stockholm eller Bryssel
Omfattning: 2 arbetsdagar
Utformning: Kursen kan anpassas efter behov
Pris: Skicka mejl för prisförfrågan

Kursens olika delar

PUT-modellen innehåller tre separata huvudmoment. Momenten syftar till att ge svar på var sin huvudfråga;

 •  Vad måste uppnås?
 •  Hur kan detta uppnås?
 •  Hur skall detta uppnås?

Varje huvudmoment innehåller sen delmoment. Momenten skall tas i angiven ordning eftersom detta bedöms öka möjligheterna till originella lösningar.

Allmän kursinformation

Plats:  Stockholm eller Bryssel
Omfattning: 2 arbetsdagar
Utformning: Kursen kan anpassas efter behov
Pris: Skicka mejl för prisförfrågan